De Uitslag: D66 en ChristenUnie meest fietsvriendelijke partijprogramma’s

Traditiegetrouw heeft de Fietsersbond (afdeling Utrechtse Heuvelrug) de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart a.s. onderzocht op fietsvriendelijkheid. Niet om een stemadvies te geven, wel om te bereiken dat iedereen in het stemhokje het fietsbeleid (beter) kan meewegen.
In elk programma vindt men een of meer belangrijke punten, maar de verschillen zijn groot. Het ene programma besteedt duidelijk meer aandacht aan fietsbeleid dan het andere. De programma’s van D66 en ChristenUnie schenken het onderwerp in elk geval de grootste aandacht.

Zeven partijen doen op 21 maart in de gemeente Utrechtse Heuvelrug mee aan de gemeenteraadsverkiezingen. De Fietsersbond afdeling Utrechtse Heuvelrug heeft de verkiezingsprogramma’s van alle zeven doorgespit en beoordeeld op de punten die belangrijk zijn voor de fiets. Daarbij is onder meer gekeken in hoeverre de plannen de veiligheid voor fietsers en voetgangers in het verkeer bevorderen, of er aandacht is voor het onderhoud van de fietspaden en of de partijprogramma’s uitvoering geven aan het al vastgestelde Uitvoeringsprogramma GVVP.
In totaal heeft de Fietsersbond de programma’s op elf punten beoordeeld. Omdat deze niet alle even belangrijk zijn, is aan elk punt een wegingsfactor toegekend. De score van 0 – 4 punten (geen aandacht – veel aandacht), vermenigvuldigd met de wegingsfactor, geeft de totale score van het betreffende partijprogramma. Daaruit is onderstaande tabel voortgekomen.

tabel
tabel-puntentelling

De fiets stond de afgelopen jaren hoog op de agenda in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dat is ook terug te vinden in het onlangs vastgestelde Uitvoeringsprogramma GVVP (Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan). De helft van de verkeersprojecten die de komende vijf jaar worden uitgevoerd komen ten goede aan de fiets. In niet in alle verkiezingsprogramma’s vinden we deze aandacht voor de fiets terug. In sommige programma’s wordt de fiets slechts terzijde of in algemene bewoordingen genoemd.
D66 en ChristenUnie besteden in hun programma verreweg de meeste aandacht aan de fiets. Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie heeft zelfs een aparte paragraaf over de fiets, waar een aantal van onze belangrijke punten is opgenomen. Bij D66 komt de fiets op verschillende plaatsen in het verkiezingsprogramma terug. In de programma’s tonen beide partijen zich bewust van de vele voordelen van fietsen en wandelen; deze partijen lijken dit ook te willen omzetten in beleid.
In de verkiezingsprogramma’s van de andere partijen is de aandacht voor de fiets slechts mondjesmaat, maar worden toch belangrijke punten genoemd, zoals de veiligheid op de fiets voor jong en oud en de kwaliteit van het fietsnetwerk. Ook het belang van de recreatieve fietsverbindingen is in verschillende programma’s te vinden. Tot slot heeft elke partij wel een belangrijk punt in haar programma. Zo willen CDA en BVH aandacht voor fietssnelwegen (BVH noemt zelfs al enkele concrete verbindingen), wil OPEN uitbreiding van het wandelnetwerk, wil de VVD de recreatieve wandel- en fietspaden beter onderhouden en verder ontwikkelen en wil de SGP een ‘Meerjaren Onderhoudsvisie en Plan voor het hele fietsnetwerk’. Tot slot wil D66 komen tot realisering van het ‘Fietspad van de Toekomst’.
Bij verkiezingen spelen vele partijstandpunten een rol. Gaat men af op de partijprogramma’s, dan komt er wat betreft de Fietsersbond een raadsbrede coalitie die al deze prachtige plannen kan uitvoeren.

Categorieën